Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden dienstverlening
Ned-Pool Tolk en Vertaalbureau te Breda, Arenberglaan 382 KVK 54999111 Breda

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden en in de overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt Ned-Pool, tolk en vertaalbureau verstaan onder:

Opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene voorwaarden, zijnde Ned-Pool

Opdrachtgever : de (rechts) persoon die, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden, aan Ned-Pool een opdracht (heeft) verstrekt of tot wie een offerte is gericht.

Overeenkomst: een mondelinge, schriftelijke of elektronische afspraak tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor het uitvoeren van opdrachten door Ned-Pool tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.

Partijen : de partijen bij een tot stand gekomen overeenkomst, zijnde opdrachtgever en Ned-Pool.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Ned-Pool en de opdrachtgever. Afwijkende of aanvullende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Ned-Pool schriftelijk zijn aanvaard en hebben slechts betrekking op één specifieke opdracht. Een opdrachtgever met wie eenmaal onder de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand doordat Ned-Pool de haar opgedragen werkzaamheden mondeling, dan wel schriftelijk of elektronisch aanvaardt, of met de uitvoering van de overeenkomst op een voor de opdrachtgever kenbare wijze aanvangt. Ned-Pool behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren. Een overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De opdrachtgever kan, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, meerwerk opdragen. De overeenkomst tot meerwerk wordt zo mogelijk schriftelijk of elektronisch aan de opdrachtgever bevestigd. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing of de kwaliteit van de werkzaamheden daardoor worden beïnvloed. Ned-Pool zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Wijzigingen in de overeenkomst worden in rekening gebracht, ook indien zij niet schriftelijk of elektronisch zijn opgedragen. Indien er sprake is van een gewijzigde overeenkomst, dan zal Ned-Pool zo spoedig mogelijk aangeven wat daarvan de consequenties zijn voor het honorarium.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Ned-Pool zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren op grond van de op dat moment bij haar aanwezige kennis. Voor zover de (wijze van) uitvoering in de overeenkomst niet (volledig) is omschreven, is Ned-Pool vrij om de (wijze van) uitvoering zelf te bepalen. Zij houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de redelijke verzoeken van de opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden overeenkomst niet met het oog op één specifieke persoon binnen Ned-Pool gesloten. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ned-Pool het recht om een deel of het geheel van de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5. Rechten en plichten opdrachtgever

De opdrachtgever stelt Ned-Pool in de gelegenheid de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren. De opdrachtgever zorgt daartoe dat Ned-Pool tijdig kan beschikken over alle voor de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie. De opdrachtgever stelt Ned-Pool onmiddellijk op de hoogte van feiten en omstandigheden die de (tijdige) uitvoering van de opdracht in gevaar brengen. Kosten die ontstaan doordat aan het in vorige leden gestelde niet, niet-tijdig of niet volledig is voldaan, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft de verplichting om bij oplevering te onderzoeken of de uitgevoerde dienst aan de opdracht beantwoordt.

Artikel 6. Honorarium en betaling

Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, geldt een van tevoren vastgesteld honorarium. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfskosten Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het honorarium is exclusief BTW, reis- en verblijfskosten Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Na het verstrijken van de in de ingebrekestelling genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag wettelijke rente verschuldigd. De opdrachtgever is niet bevoegd om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Ned-Pool zijn betalingsverplichting op te schorten of hetgeen hij verschuldigd is te verrekenen met hetgeen hij eventueel van Ned-Pool te vorderen heeft. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 7. Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden of het honorarium dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Ned-Pool, bij gebreke waarvan iedere aanspraak komt te vervallen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ned-Pool in staat is adequaat te reageren. Voor zover afwijkingen aanwezig zijn die van geringe betekenis zijn, wordt Ned-Pool geacht de overeenkomst deugdelijk te zijn nagekomen. Indien een klacht gegrond blijkt, zal Ned-Pool de werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn verrichten, tenzij van de opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst ongewijzigd in stand laat. Dit laatste dient de opdrachtgever overeenkomstig de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde wijze en termijn te melden. Indien van de opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst ongewijzigd in stand laat overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van dit artikel, is de opdrachtgever in ieder geval gehouden alle reeds door Ned-Pool gemaakte (on)kosten, alsmede een naar redelijkheid vast te stellen honorarium te voldoen.

Artikel 8. Opzegging

Partijen kunnen de overeenkomst zonder opgave van redenen te allen tijde opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd, is opdrachtgever desondanks gehouden om alle tot dan toe door Ned-Pool. verrichte werkzaamheden, alle gemaakte (on)kosten, alsmede de hierdoor door Ned-Pool te derven omzet volledig te vergoeden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen in dat geval door Ned-Pool onder voorbehoud van volledige schadeloosstelling aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd, zal Ned-Pool in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Ned-Pool extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan de opzegging geen rechtsgevolg heeft.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

Ned-Pool heeft het recht de uitvoering van (een deel van) de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel, of voor zover deze nog niet is uitgevoerd, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, ontbinden, indien: de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst; zodra Ned-Pool gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet (volledig) aan zijn verplichtingen uit de opdracht zal (kunnen) voldoen; indien derden aanspraak maken op door de opdrachtgever aan Ned-Pool verstrekte zaken en/of vermogensrechten die noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van de opdracht; indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst niet meer in redelijkheid kan worden gevergd; de opdrachtgever zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een derde. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst zal worden uitgevoerd in fasen en de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase(n) nog niet schriftelijk heeft goedgekeurd, is Ned-Pool eveneens gerechtigd de uitvoering van de volgende fase(n) op te schorten. Ingeval van opschorting, behoudt Ned-Pool haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Ingeval van ontbinding, zijn de vorderingen van Ned-Pool op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Ingeval van opschorting of (tussentijdse) ontbinding stelt opdrachtgever Ned-Pool volledig schadeloos. Opschorting en ontbinding dient schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan de ontbinding geen rechtsgevolg heeft.

Artikel 10. Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Ned-Pool tegen alle vorderingen van derden die rechtstreeks verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de in de overeenkomst vastgelegde opdracht.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Op basis van de overeenkomst rust op Ned-Pool een inspanningsverbintenis. Garanties op resultaat worden niet geacht te zijn afgegeven. Ned-Pool is met betrekking tot verstrekte adviezen derhalve niet aansprakelijk als geen resultaat wordt bereikt. Ned-Pool is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld (bewuste roekeloosheid). Voor indirecte -en gevolgschade, zoals winstderving, is Ned-Pool nimmer aansprakelijk. In geval van aansprakelijkstelling kan de opdrachtgever nimmer een hogere schadevergoeding vorderen dan de waarde van de overeenkomst waarop de schade betrekking heeft. is in geen geval aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die is ontstaan als gevolg van de uitvoering van de opdracht op uitdrukkelijke verzoeken of aanwijzingen van opdrachtgever, tenzij Ned-Pool heeft verzuimd de opdrachtgever in te lichten over haar van tevoren bekende gebreken.

Artikel 12. Overmacht

1. Indien een opdracht als gevolg van overmacht geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd, zoals overeengekomen, is Ned-Pool bevoegd om verplichtingen uit hoofde van de opdracht op te schorten tot het moment dat zij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen of te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie. Ned-Pool is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra zij daarvan zelf op de hoogte is.

2. Ingeval van overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Indien de uitvoering van een opdracht als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk zal zijn, is de opdrachtgever aan Ned-Pool een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door Ned-Pool gepresteerde. Ingeval van overmacht komt eventueel door de opdrachtgever geleden schade niet voor rekening van Ned-Pool.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Ned-Pool toekomt op grond van de auteurswet. 2. Alle door Ned-Pool verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever. 3. Ned-Pool behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Geheimhouding en Privacy

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als deze door de andere partij als zodanig is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, de wet of jurisprudentie. Ned-Pool respecteert de privacy van alle opdrachtgever en diens medewerkers. Alle informatie die bij uitvoering van de overeenkomst verzameld wordt zal vertrouwelijk worden behandeld. Ned-Pool verkoopt geen persoonlijke informatie aan derden en zal deze informatie alleen aan derden verschaffen als dit verplicht is bij wet of noodzakelijk is om zijn werkzaamheden uit te voeren.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Ned-Pool is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in principe via de weg van goed onderling overleg tussen partijen worden opgelost. Mocht onderling overleg tussen partijen niet tot een voor beide partijen acceptabel resultaat leiden worden alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen partijen, door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda beslecht.